Miljöfördelar med Tre rör ut

Flera miljöfördelar

Studier visar att denna typ av system minskar utsläppen av miljöpåverkande växthusgaser med mer än 50 procent jämfört med dagens system. Resurserna i de olika avfallen kan utnyttjas på ett effektivare sätt. På längre sikt är ambitionen att systemet även ska bli billigare än dagens.

Det övergripande målet är att samla in och använda avfallet, som råvara, för att producera biogas och växtnäring på ett säkert sätt.

För att samla in matavfall installerar vi matavfallskvarnar i köket och vakuumtoaletter för att samla in toalettvatten. Bad-, dusch- och tvättvatten sorteras i en separat ledning.

Fördelarna med matavfallskvarnar:

 • Fräschare miljörum för sortering av övrigt avfall.
 • Större mängder matavfall samlas in och rötas till biogas. Rötresten blir biogödsel på åkermark.
 • Jordbruket får en renare gödselprodukt utan felsorterat avfall i matavfallet.
 • Förlusterna i hanteringskedjan minskar och biogas- och biogödselproduktionen ökar.

Fördelarna med vakuumtoaletter:

 • Energieffektivare hantering vid reningsverket tack vare minskade vattenmängder. Med ny behandlingsteknik minskar utsläppen av växthusgaser från reningsverket.
 • Ökad biogasproduktion eftersom rötning kan ske direkt utan förbehandling vid reningsverket.
 • De boende får minskad vattenförbrukning jämfört med vanligt system.
 • Ger en renare råvara, jämfört med dagens avloppsvatten och avloppsslam. Mer näringsämnen förs tillbaka till jordbruket, framförallt fosfor- och kvävegödsel som båda framställs med fossila resurser idag. De behöver ersättas med hållbara kretsloppssystem.
 • Mer energieffektiv läkemedelsrening tack vare att toalettvatten hålls separat från övrigt avlopp.

Fördelarna med separat insamling av bad-, dusch- och tvättvatten:

 • Det finns möjlighet att återvinna vatten eftersom bad, dusch- och tvättvatten (BDT) inte blandas med toalettvatten.
 • Värmen i den varmare avloppsströmmen är lättare att återanvända.