Miljöfördelar med Tre rör ut

Flera miljöfördelar

Studier visar att denna typ av system minskar utsläppen av miljöpåverkande växthusgaser med mer än 50 procent jämfört med dagens system. Resurserna i de olika avfallen kan utnyttjas på ett effektivare sätt. På längre sikt är ambitionen att systemet även ska bli billigare än dagens.

Det övergripande målet är att samla in och använda avfallet, som råvara, för att producera biogas och växtnäring på ett säkert sätt.

För att samla in matavfall installerar vi matavfallskvarnar i köket och vakuumtoaletter för att samla in toalettvatten. Bad-, dusch- och tvättvatten sorteras i en separat ledning.

Fördelarna med matavfallskvarnar:

 • Bekvämt, enkelt och smidigt för de som bor i området.
 • Renare och trevligare miljörum för insamling och sortering av övrigt avfall.
 • Jordbruket får en renare gödselprodukt utan skräp som inte hör hemma i matavfallet.
 • Större mängder matavfall samlas in och rötas till biogas. Rötresten blir biogödsel på åkermark.
 • Minskat behov av tunga transporter i området.
 • Förlusterna i hanteringskedjan minskar och därmed ökar biogas- och biogödselproduktionen.

Fördelarna med vakuumtoaletter:

 • Energieffektivare hantering vid reningsverket tack vare minskade vattenmängder. Med ny behandlingsteknik minskar utsläppen av växthusgaser från reningsverket.
 • Ökad biogasproduktion eftersom rötning kan ske direkt utan förbehandling vid reningsverket.
 • Minskad vattenförbrukning för boende jämfört med vanligt system.
 • Ger en renare råvara, alltså rötslam, jämfört med dagens avloppsvatten och avloppsslam som blandas med allt övrigt avloppsvatten från hela samhället. Detta skapar förutsättningar för ökad cirkulation av näringsämnen tillbaka till jordbruket. Det bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål.
 • Goda erfarenheter av vakuumsystem i hushåll finns framför allt i Tyskland och Nederländerna.
 • Mer energieffektiv läkemedelsrening tack vare att toalettvatten hålls separat från övrigt avlopp.

Fördelarna med separat insamling av bad-, dusch- och tvättvatten:

 • Genom att sortera bad-, dusch och tvättvatten i separat ledning kan vi utnyttja resurserna i toalettvattnet på ett effektivare sätt. Och det finns möjlighet att återvinna vatten eftersom bad-, dusch- och tvättvatten inte blandas med toalettvatten.
 • Värmen i den varmare avloppsströmmen är lättare att återanvända genom värmeväxling, som kan ske direkt i fastighet eller vid reningsverket.