Grevie Kyrkby och Rammsjö: Ny överföringsledning för dricksvatten

Båstads kommun har idag egen vattenförsörjning från ett antal grundvattentäkter i kommunen. Dagens situation är ansträngd med stora svårigheter att klara de mest intensiva vår- och sommarveckorna, vilket i sin tur innebär att bevattningsförbud ofta måste sättas in. För att lösa den framtida vattenförsörjningen har Båstads kommun beslutat att ansluta en stor del av södra sidan av kommunen till dricksvattenproducenten Sydvatten. Läs mer om projektet

Detta gör vi

Denna del i projektet innefattar anläggande av en överföringsledning mellan Grevie Kyrkby och Rammsjö för att kunna distribuera vattnet från Sydvatten till bland annat Torekov. Se skiss nedan, etapp 1, orange markering. Vattenledningen är nu anlagd och driftsatt men viss återställning av marken återstår.

Karta över etapperna i Sydsidanprojektet