Sydsidan: Utbyggnad av vattenledningsnätet

För att lösa den framtida vattenförsörjningen har Båstads kommun beslutat att ansluta sydsidan av kommunen till Sydvatten.

Båstads kommun har idag egen vattenförsörjning från ett antal grundvattentäkter i kommunen. Dagens situation är ansträngd med stora svårigheter att klara de mest intensiva vår- och sommarveckorna, vilket i sin tur innebär att bevattningsförbud måste sättas in.

Det ställs dessutom allt högre krav på dricksvattenkvaliteten samtidigt som täkterna utsätts för större påverkan från omgivningen.

Detta gör vi

Projektet omfattar en utbyggnad av ledningsnätet i Båstads kommun för att ta emot och distribuera vattnet från Sydvatten till de södra delarna av kommunen. Abonnenterna kommer efter inkoppling att få dricksvatten från sjön Bolmen i Småland.

Anslutningen till Sydvatten kommer att göras etappvis, en översiktsbild av etapperna ses i kartan.

Illustration över Bjärehalvön där lednignarna i projekt Sydsidan ska dras

Fotnot: i etapp 4 är arbetet pausat och utredning om vattenförsörjning av Västra Karup pågår.

I dagsläget distribuerar dricksvattenproducenten Sydvatten vatten så långt norrut som till Ängelholm. För att kunna förse Båstads kommun med vatten kommer Sydvatten att anlägga ny ledning mellan Ängelholm och Grevie Kyrkby. På grund av topografin, med brantare lutning av marken, kommer en ny tryckstegring att anläggas utanför Förslöv för att ge vattnet nödvändig skjuts att kunna nå höjden i Grevie Kyrkby. Sydvattens arbete pågår parallellt med Etapp 1. För att kunna koppla in det nya vattnet till Torekov måste både Etapp 1 och Sydvattens ledning mellan Ängelholm och Grevie Kyrkby vara anlagda och renspolade.

Arbete framöver

Anläggande av överföringsledningen mellan Grevie Kyrkby och Rammsjö i Etapp 1 pågår. Läs mer

Anläggandet av en ny tryckstegringsstation vid First Camp i Torekov fortsätter under hösten. Läs mer