Sydsidan: Ny ledningsdragning

För att lösa den framtida vattenförsörjningen har Båstads kommun beslutat att ansluta sydsidan av kommunen till Sydvatten.

Båstads kommun har idag egen vattenförsörjning från ett antal grundvattentäkter i kommunen. Dagens situation är ansträngd med stora svårigheter att klara de mest intensiva vår- och sommarveckorna, vilket i sin tur innebär att bevattningsförbud måste sättas in.

Det ställs dessutom allt högre krav på dricksvattenkvaliteten samtidigt som täkterna utsätts för större påverkan från omgivningen.

Detta gör vi

Projekt ”Ny ledningsdragning sydsidan Båstads kommun” omfattar en utbyggnad av ledningsnätet i Båstads kommun för att ta emot och distribuera vattnet från Sydvatten till de södra delarna av kommunen.

Anslutningen till Sydvatten kommer att göras etappvis. I första steget byggs en överföringsledning mellan Grevie Kyrkby och Rammsjö för att ansluta bland annat Torekov. Ett flertal myndighetsbeslut krävs innan ledningsförläggningen kan påbörjas och resultaten av de arkeologiska utredningar som gjorts under 2019 visar att det krävs ett omfattande fortsatt arbete med vidare undersökningar innan ledningen kan byggas. Inkopplingen av dricksvatten bedöms göras under våren 2022.

Åtgärder därefter är under utredning men Grevie och Förslöv planeras vara näst på tur att förbereda för anslutning, och därefter Västra Karup.

Vad händer nu?

NSVA har med inhyrda konsulter undersökt olika förutsättningar för den framtida överföringsledningen mellan Grevie kyrkby och Rammsjö och varit i kontakt med berörda fastighetsägare.

NSVA har ansökt om ledningsrätt hos Lantmäteriet och Lantmätaren höll under hösten 2019 ett sammanträde för berörda fastighetsägare. Där informerade Lantmätaren bland annat om vad ledningsrätten innebär och vilka rättigheter och skyldigheter som finns.

Det finns ett antal myndighetskrav som måste uppfyllas för att kunna anlägga vattenledningen. Under maj och juni 2020 genomfördes fältarbeten för en arkeologisk förundersökning på delar av sträckan. Sökschakt med grävmaskin gjordes med syfte att avgränsa fornlämningar av intresse för en kommande arkeologisk slutundersökning.