Etapp 3 Grevie Kyrkby: Vattenreservoar samt teknikbyggnad

En ny vattenreservoar planeras i Grevie Kyrkby för att säkra vattenförsörjningen under eventuella avbrott i vattenleveransen till kommunen. Vattenreservoaren kommer att reglera förbrukningen över dygnet och till detta behövs en tillhörande teknikbyggnad. Teknikbyggnaden ska bland annat innehålla pumpar för att kunna pumpa vattnet vidare till Grevie och Förslöv norrifrån.

Detta gör vi

I dagsläget pågår arbetet med att ta fram underlag och ritningar för den tekniska utformningen av anläggningen. Det krävs ett flertal tillstånd för att kunna genomföra projektet men resultatet av den arkeologiska förundersökning, som genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen under sommaren 2021, visade att inga ytterligare insatser gällande fornlämningar är aktuella.

I samband med denna etapp planeras även att skapa en ny tryckzon i Grevie Kyrkby för att förbättra trycket för de abonnenter i området som idag har relativt lågt tryck.

Anläggandet planeras att påbörjas under hösten 2022 och driftsättning sker 2023.