Grevie Kyrkby: Ny reservoar och tryckstegring

En ny vattenreservoar planeras i Grevie Kyrkby för att säkra vattenförsörjningen under eventuella avbrott i vattenleveransen till kommunen.

Vattenreservoaren kommer att reglera förbrukningen över dygnet och till detta behövs en tillhörande teknikbyggnad. Teknikbyggnaden ska bland annat innehålla pumpar för att kunna pumpa vattnet vidare till Grevie och Förslöv norrifrån.

Det krävs ett flertal tillstånd för att kunna genomföra projektet men resultatet av den arkeologiska förundersökning, som genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen under sommaren 2021, visade att inga ytterligare insatser gällande fornlämningar är aktuella. Övriga nödvändiga tillstånd har även erhållits och anläggandet påbörjas under hösten 2022 och driftsättning sker 2023.

I samband med denna etapp planeras även att skapa en ny tryckzon i Grevie Kyrkby för att förbättra trycket för de abonnenter i området som idag har relativt lågt tryck.

Så påverkas du

När inkoppling till befintligt dricksvattenledningsnät görs kommer vattenavstängning att bli aktuellt i området. Du som är berörd fastighetsägare kommer att informeras inför arbetet.
Arbetet innebär viss trafikstörning i området.

I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning.
Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Vill du få sms vid inkopplingen av din fastighet samt vid driftstörning? Registrera dig här.