Stenestad: Anläggning av spill- och vattenledningar samt bygge av lokalt avloppsreningsverk och nytt vattenverk

Under 2021 och 2022 kommer ett antal fastigheter att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät (avloppsvattennät) och ett lokalt avloppsreningsverk samt vattenverk ska byggas.

Bakgrund

Det händer mycket kring dricksvatten och avlopp i Stenestad under kommande år. Dricksvattnet ska skyddas med ett så kallat vattenskyddsområde och ett nytt vattenverk för dricksvatten ska anläggas, så att alla i Stenestad med omnejd kan fortsätta att dricka ett säkert och gott kommunalt dricksvatten. Samtidigt som det pågår ska gamla kommunala dricksvattenledningar bytas ut och dessutom ska ny spillvattenledning dras fram till en del fastigheter. Ett lokalt avloppsreningsverk ska också byggas för att ta hand om allt spillvatten (avloppsvatten) från Stenestads fastigheter.

Anledning till utbyggnad

Bakgrund till projektet är att de enskilda anläggningarna i Stenestad idag inte når upp till dagens miljökrav. Enligt 6 § Lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att se till att en allmän VA-anläggning kommer till stånd om en sådan, med hänsyn till människors hälsa och miljö, behöver ordnas i ett större sammanhang. I samband med detta passar vi på att förnya dricksvattennätet och dricksvattenförsörjningen för att trygga en säker drift.

Detta gör vi

Vi är nu i projekteringsfasen, vilket innebär att vi tar fram ritningar, beskrivningar och övriga handlingar som behövs för framtida entreprenad. Vi håller även på att samråda med fastighetsägarna kring var de vill ha sina nya förbindelsepunkter.

Så påverkas du

Forcit Consulting AB kommer framöver att utföra fastighetsbesiktningar för att dokumentera skicket på byggnader innan entreprenaden startar. Forcit kommer att höra av sig med närmare information när detta blir aktuellt.

När entreprenaden startar kan det medföra buller, losshållning av berg och trafikomledning. Entreprenaden kommer också innebära kortvariga driftstörningar på vattenledningsnätet (endast för de som har kommunalt vatten). Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

En del fastighetsägare kommer att behöva gräva på sina tomter för att ansluta till den nya servisen.

Tidplan

Under hösten 2021 och våren 2022 kommer tekniska lösningar, ritningar och andra förutsättningar att tas fram. Projektet kommer genomföras under hösten 2022 till 2023.