Stenestad: Anläggning av spill- och vattenledningar samt bygge av lokalt avloppsreningsverk

Under 2021 och 2022 kommer ett antal fastigheter att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät (avloppsvattennät) och ett lokalt avloppsreningsverk ska byggas.

Det händer mycket kring dricksvatten och avlopp i Stenestad under kommande år. Dricksvattnet ska skyddas med ett så kallat vattenskyddsområde så att alla i Stenestad med omnejd kan fortsätta att dricka ett säkert och gott kommunalt dricksvatten. Samtidigt som det pågår ska gamla kommunala dricksvattenledningar bytas ut och dessutom ska ny spillvattenledning dras fram till en del fastigheter. Ett lokalt avloppsreningsverk ska också byggas för att ta hand om allt spillvatten (avloppsvatten) från Stenestads fastigheter.

Anledning till utbyggnad

Bakgrund till projektet är att de enskilda anläggningarna i Stenestad idag inte når upp till dagens miljökrav. Enligt 6 § Lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att se till att en allmän VA-anläggning kommer till stånd om en sådan, med hänsyn till människors hälsa och miljö, behöver ordnas i ett större sammanhang.

Detta gör vi

Utbyggnaden är i utredningsfasen som är klar i mitten av april. Utredningen ska visa vilka fastigheter som behöver ha LTA-anläggning eller självfall. LTA betyder lätt trycksatt avlopp som innebär en brunn med pump på tomten.

Så påverkas du

Entreprenören Areco kommer att göra provborrningar i gatan genom Stenestad för att undersöka nivån på berget och eventuella miljöfarliga ämnen. När det blir är beroende av när Trafikverket ger sitt tillstånd, men troligen inom 2-5 månader räknat från april 2020. Provborrningarna kommer bara ta någon dag sammanlagt. Då spärras halva vägbanan av där arbetet pågår, så trafiken kommer inte påverkas nämnvärt.

De del fastighetsägare kommer att behöva gräva på sina tomter för att ansluta till den nya servisen.

Tidsplan

Projektet kommer genomföras från hösten 2021 till senvåren 2022. Till hösten 2021 kommer tekniska lösningar, ritningar och andra förutsättningar att tas fram. Adresser som berörs av arbetet anges i ett senare skede.

Övrigt

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.