Stenestad: Anläggning av spill- och vattenledningar samt bygge av lokalt avloppsreningsverk och nytt vattenverk – PAUSAT

Projektet är pausat på obestämd tid. Läs mer om orsaken till pausen i texten nedan. 

Bakgrund till pausen av projektet

I samband med rutinmässig provtagning av det befintliga kommunala vattnet i området har det tyvärr påträffats rester av bekämpningsmedel i vattnet. Vår målsättning är att det planerade nya vattenverket ska leverera vatten som är fritt från dessa bekämpningsmedel. Det går dock för närvarande inte att rena vattnet från dessa föroreningar med dagens teknik och därför behöver vi vidta ytterligare utredningsåtgärder och se över strategin för utbyggnaden av vatten och avlopp i området. Vi kommer att ta fram ett åtgärdsprogram för att få ner halterna till under gällande gränsvärden.

Vattnet kan fortsatt användas till mat och dryck. Livsmedelsverket har gjort en riskvärdering som visar att uppmätta halter inte utgör någon akut eller kronisk risk för konsumenterna. Av den anledningen bedömer NSVA och Söderåsens miljöförbund, det vill säga miljöförvaltningen i Svalövs kommun, att vattnet kan användas som vanligt. NSVA kommer att utreda och följa upp resultaten i samråd med Söderåsens miljöförbund. Projektet kommer därför att pausas och ny information skickas ut under 2023.

För mer information och frågor

NSVA kommer fortlöpande att meddela om uppdaterade tider och andra omständigheter till dig som berörs. Kontakta oss gärna om ni har några frågor.

För frågor som rör kvalitén på det befintliga kommunala dricksvattnet i området, vänligen kontakta NSVA:s kundservice på telefon 010-490 97 00 eller kundservice@nsva.se.

För mer information angående rester av bekämpningsmedel i råvatten i Svalövs kommun, se pressmeddelandet.

 _________________________________________________________

Tidigare information om projektet

Bakgrund

Det händer mycket kring dricksvatten och avlopp i Stenestad under kommande år. Dricksvattnet ska skyddas med ett så kallat vattenskyddsområde och ett nytt vattenverk för dricksvatten ska anläggas, så att alla i Stenestad med omnejd kan fortsätta att dricka ett säkert och gott kommunalt dricksvatten. Samtidigt som det pågår ska gamla kommunala dricksvattenledningar bytas ut och dessutom ska ny spillvattenledning dras fram till en del fastigheter. Ett lokalt avloppsreningsverk ska också byggas för att ta hand om allt spillvatten (avloppsvatten) från Stenestads fastigheter.

Anledning till utbyggnad

Bakgrund till projektet är att de enskilda anläggningarna i Stenestad idag inte når upp till dagens miljökrav. Enligt 6 § Lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att se till att en allmän VA-anläggning kommer till stånd om en sådan, med hänsyn till människors hälsa och miljö, behöver ordnas i ett större sammanhang. I samband med detta passar vi på att förnya dricksvattennätet och dricksvattenförsörjningen för att trygga en säker drift.