Ask: Anläggning av spillvattenledningar – PAUSAT

Under 2020-2021 planeras ett 100-tal fastigheter i Ask att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät (avloppsvattennät).

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Svalöv antog 2013-04-29 ”Strategi för vatten och avlopp på landsbygden”. I strategin definieras vilka områden inom kommunen som ska anslutas till kommunalt avlopp inom de närmsta åren. Strategin är framtagen av NSVA och Svalövs kommun i samråd med Länsstyrelsen. Strategin prioriterar områden med samlad bebyggelse där påverkan på miljön från befintliga avlopp anses särskilt hög. Som bakgrund ligger Miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som kommunerna måste följa för att skydda befintliga vattenskyddsområden. Ask är ett av de prioriterade områdena, som är planerat att anslutas till ett kommunalt spillvattennät (avloppsnät) under 2020-2021.

Detaljprojektering (ritningsframställandet) för projektet inom området håller på att tas fram, liksom alla undersökningar, för att vi ska kunna bestämma den bäst lämpade placeringen av ledningar samt anslutningspunkter.

Entreprenadarbetet förväntas påbörjas hösten 2020. Fastighetsägaren kommer själv att gräva på sin tomt för att ansluta till den nya servisen som NSVA anlägger.

Detta gör vi

Projektet befinner sig i projekteringsfasen. I den här fasen tas ritningar fram över området. Markprover tas och geoundersökningar på marken kan behövas utföras. I den här fasen ansöker vi också om tillstånd hos olika myndigheter. Ledningsrättsarbetet är igång och utförs av företaget SVEFA.

När projekteringen är klar kommer en entreprenör handlas upp. Därefter kan entreprenaden påbörjas.

Så påverkas du

Avloppsystemet som ska byggas kallas för LTA, en förkortning för Lätt Trycksatt Avlopp. Det innebär att varje fastighet får en LTA-station där avloppsvattnet pumpas vidare till ledningarna som tar spillvattnet vidare till det kommunala reningsverket. Mer information om detta kommer via brev till berörda fastigheter. Några fastigheter kommer bli kontaktade av SVEFA då de belastas av ledningsrätter.

Trafikstörning

I dagsläget är det oklart hur trafiken påverkas. Mer information kommer när entreprenaden startar.