Glumslöv: Strandnäsvägen – spillvattenutbyggnad

De enskilda avloppsanläggningarna i Strandnäsvägen når inte upp till dagens miljökrav. Länsstyrelsen har den 2015-04-09 skrivit en begäran där bland annat fyra fastigheter utmed Strandnäsvägen har pekats ut som prioriterade för kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Det här gör vi

NSVA sköter den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Landskrona kommun och kommer att utföra utbyggnad av spillvattennätet i Strandnäsvägen i Glumslöv. Det innebär att spillvattnet från de fastigheter som idag har enskilda avloppsanläggningar i framtiden kommer att ledas till det kommunala reningsverket. Fastigheterna kommer efter utbyggnaden att ingå i kommunalt verksamhetsområde för spillvatten.

Tidplan 
En preliminär tidplan är att påbörja arbetet sensommaren 2024 och färdigställa under hösten 2024. Vänligen notera att detta är en preliminär tidplan som kan komma att ändras.

Så påverkas du

Maskiner kommer att trafikera Strandnäsvägen. NSVA kommer fortlöpande att meddela er om uppdaterade tider och om andra omständigheter som berör er. Kontakta oss gärna om ni har några frågor.

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig i berört område och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!