Mörarp: Villagatan – renovering av VA-ledningar

Projektet är initierat av Helsingborgs stads asfaltprogram. Det verkar vara brister i dagvattenledningarna och vattenledningar verkar vara dåliga överlag. Det befintliga VA-nätet i Villagatan består av dagvatten- , spillvatten- och vattenledning som alla faller från öst till väst. Samtliga ledningar anlades 1968.

Det här gör vi

Projektet startar i början på augusti. Då inleds projekteringsfasen som innebär att vi utreder förutsättningarna i området och planerar för de nya ledningarna. Det arbetet pågår under hela hösten och beräknas vara slutfört i december 2024. Grävarbetet beräknas starta under februari eller mars 2025.

Så påverkas du

För att kunna utföra projekteringen kommer en projektör från NSVA under sommaren och hösten att röra sig i området. Då kommer befintliga ledningar, brunnar och gata inventereras och inmätas. Det kan även förekomma att NSVA eller vår entreprenör Akea vistas på din tomtmark vid ett flertal tillfällen för att kontrollspola stuprör, spygatter och brunnar samt för att kontrollera djup på befintliga dag- och spillvattenserviser.

NSVA kommer fortlöpande att meddela dig om uppdaterade tider och andra omständigheter som berör dig. NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!