Helsingborg: Växjö-, Borgholms-, Södertälje- och Edwin Berlingsgatan – nya VA-ledningar och dagvattenmagasin

NSVA kommer att utföra VA-arbeten på Växjögatan samt delar av Borgholms-, Södertälje- och Edwin Berlingsgatan. Anläggande av ett dagvattenmagasin i parken vid Växjögatan ingår också i projektet.

Det här gör vi

Idag finns det en kombinerade ledning som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar både risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas. I projektet ingår också anläggande av ett dagvattenmagasin i parken vid Växjögatan – ytterligare en åtgärd som minskar risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Preliminär tidplan
Planerad byggstart är januari 2025. Arbetena planeras att vara färdigställda våren 2026. NSVA arbetar för närvarande med planering och projektering av projektet. Projektering och byggnation av projektet kommer att utföras av vår upphandlade entreprenör MVB Syd AB.

Så påverkas du

Tillgängligheten till fastigheter kommer att påverkas. Mer information kommer innan entreprenad- och grävarbetet startar.

I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

NSVA kommer fortlöpande att meddela dig om uppdaterade tider och andra omständigheter som berör dig. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Driftinformation via sms

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här.