Helsingborg: Värmlands-, Bohus- och Gotlandsgatan – nya VA-ledningar

På Värmlands-, Bohus- och Gotlandsgatan finns idag en kombinerade ledning som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Den kommer att ersättas med två nya separat ledningar.

Det här gör vi

VA-arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar både risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk.

I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas. I samband med detta lägger Öresundskraft nya fjärrvärmeledningar i en del av gatorna.

Så påverkas du

Under inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm etc. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.
NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress.

Så påverkas trafiken
Framkomligheten på berörda gator kommer under arbetet att vara begränsad. Under den tiden VA-schakten pågår utanför er fastighet kommer det inte att vara möjligt att nå parkeringsplatser eller infarter till fastigheten med bil. Gående har alltid möjlighet att passera. Olika gator kommer att vara tillgängliga för transport till och från området beroende på vilken gata vår entreprenör arbetar i. Du som berörs kommer löpande få information.