Helsingborg: Trädgårdsgatan – byte av VA-ledningar

Helsingborg stad planerar att bygga om Trädgårdsgatan för att skapa en säkrare trafikmiljö. En total omgestaltning av ytorna planeras. I samband med detta separerar NSVA det kombinerade systemet som finns kvar i området genom att lägga nya spillvattenledningar samt ett nytt dagvattensystem.

Det här gör vi

VA-ledningarna i Trädgårdsgatan tar idag hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga nya ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk.

De ledningar som redan är separerade byts ut till nya moderna material, för att förbättra kvaliteten. Även vattenledningen som är ifrån 1890 kommer att bytas ut, för att säkerställa att den fungerar även i framtiden. Samtliga servisledningar till fastigheterna kommer även att uppgraderas till nytt material.

Så påverkas du

  • Gatan kommer om möjligt att hållas öppen för busstrafik under hela entreprenaden. Övrig trafik kommer att ledas om via tydlig skyltning.
  • Parkeringsplatserna längs med gatan kommer att stängas tillfälligt. Gång- och cykeltrafik kommer att kunna ta sig fram under hela entreprenaden. Fastigheterna är tillgängliga för boende och för verksamheter under hela entreprenaden.
  • Entreprenören kommer att se till att leverans av post samt sophämtning fungerar under byggtiden.
  • Arbetet kommer att medföra buller och damm från arbetsmaskiner under arbetstid.
  • I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna och boende i de hus som blir påverkade.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Driftinformation via sms

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här.