Helsingborg: Siöcrona-, Övre Holländare- och Sadelmakaregatan – byte av VA-ledningar

NSVA kommer att utföra VA-arbeten i Siöcronagatan, Övre Holländaregatan och Sadelmakaregatan. Omständigheter har försenat projektet med cirka ett år. I samband med arbetet kommer Öresundskraft att byta fjärrvärmeledningarna och Helsingborgs stad kommer att byta ut belysning samt markbeläggning. Läs mer om det arbetet på Helsingborgs stads webbsida. Byggstart beräknas i november 2023.

Det här gör vi

I Siöcronagatan och Övre Holländaregatan finns det idag en kombinerad ledning som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning.

I Sadelmakaregatan kommer NSVA enbart att byta ut vattenledningen.

Så påverkas du

 • Arbetet kommer att starta med fjärrvärmen i Övre Holländaregatan. Efterhand som VA-ledningarna byggs kommer schaktet att förflytta sig. Gatan är endast avstängd där schaktet för tillfället är lokaliserat. Tillträde till fastigheten kommer du att ha under hela entreprenaden, men under den tid vi gräver precis utanför din fastighet går dock denna inte att nå med bil.
 • Buller från maskiner kommer att upplevas dagtid. Vi ber om överseende med detta.
 • Fastighetsägaren ansvarar för att informera eventuella hyresgäster.
 • NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här. NSVA kommer fortlöpande att meddela dig om uppdaterade tider och andra omständigheter som berör dig.
 • När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Eget arbete inom fastigheten i samband med projektet

I samband med VA-arbetena i gatan krävs att de fastigheter som idag har ett kombinerat system (gemensam ledning för dag- och spillvatten) inom fastigheten, ändrar avloppsinstallationen så att inget regnvatten eller dräneringsvatten avleds till kommunens spillvattennät. Följande gäller:

 • Allt regnvatten ska kopplas till en egen dagvattenledning. Dagvattenledningen ska anläggas med en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång inne på tomten.
 • Dagvattenledningen ansluts till den dagvattenservis som anläggs av kommunen.
 • Kommunen anlägger sandfångsbrunn med vattenlås på dagvattenledningen till de fastigheter som inte har det.
 • Utloppet på sandfångsbrunnen blir fastighetens förbindelsepunkt på dagvattenledningen.
 • Dagvattenledningen får inte läggas djupare än 1,3 meter under mark vid fastighetsgräns.
 • Husgrundsdräneringen ska kopplas till den nya dagvattenledningen. Det kan medföra att det krävs pumpning av dräneringsvattnet.

Denna ändring ska vara genomförd senast 9 månader efter att fastställd förbindelsepunkt för dagvatten är förmedlad. Eget arbete inom fastigheten fram till förbindelsepunkten planeras och bekostas av fastighetsägaren. För de fastigheter som fortfarande har en galvaniserad vattenledning på tomten rekommenderas en omläggning i samband med eget arbete inom fastigheten.

Tar du idag hand om dagvattnet inne på fastigheten genom LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, till exempel stenkista eller dagvattenkassett, går det bra att fortsätta med detta. Är du osäker, tala gärna med en fackman för att diskutera lösningar. Det finns mycket erfarenhet och kompetens på regionens byggfirmor och mark- och anläggningsföretag. NSVA har inte rätt att rekommendera någon särskild firma. Läs om hur du kan göra för att separera dina ledningar.

Till de fastighetsägare som inte har separerat dagvattnet från spillvattnet kommer det inom kort ett brev med förslag till förbindelsepunkt för dagvattenanslutning. Vid frågor eller synpunkter på placeringen är du välkommen att höra av dig till Leo Engström, se kontaktinformation till höger.