Helsingborg: Sandåkers-, Långevads-, Albro-, Soldat- och Västerbäcksgatan – separering och förnyelse av VA-ledningar

På ovannämnda gator kommer NSVA förnya dag- och vattenledningar, samtidigt separeras de kombinerade ledningarna. Även det föråldrade fjärrvärmenätet ska förnyas.

Det här gör vi

Dåliga vatten- och dagvattenledningar ska bytas mot nya för att förhindra framtida läckor. Det finns idag en kombinerad ledning i ovan nämnda gator som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning.

Vattenledningarna i Albrogatan och Västerbäcksgatan ska klippas upp så att de inte är kopplade till Planteringsvägen för att förhindra stillastående vatten. Dåliga dagvattenledningar ska ersättas med nya.

Tidplan
NSVA har just avslutat ritningsarbetet. Nu pågår upphandling av entreprenör. Så snart en entreprenör är kontrakterad påbörjas de entreprenadförberedande arbeten så att själva grävarbetet kan komma igång enligt plan under våren 2024. Preliminär entreprenadstart är under mars. Arbetet ska vara färdigställt i sin helhet inklusive återställning av vägar och gångbanor innan årets slut.

Så påverkas du

På kort sikt
På kort sikt kommer personal från NSVA samt NSVA:s konsulter att röra sig i området. Vi kommer att utföra en förbesiktning av fastigheterna för att säkerställa att inga skador uppkommer på fastigheterna. Fastighetsägare kommer att bli kontaktade för att boka tid för denna besiktning.

Under grävarbetet
Under själva entreprenaden kommer trafiksituationen att påverkas. Arbetsområdet är stort och tidplanen är lång. Observera att det enbart är under en kortare period som entreprenadarbetet pågår utanför just din fastighet. Fastighetsägare kommer alltid att ha tillträde till sina fastigheter till fots men det kommer under denna korta period att bli begränsad möjlighet att ta sig till fastigheten med bil. En del buller från entreprenadmaskiner kommer att förekomma dagtid under normal arbetstid.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Driftinformation via sms

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här.