Helsingborg: Missions-, Lång- och Matrosgatan – nya VA-ledningar

Idag ligger en gammal kombinerad ledning i området som tar hand om både spill- och dagvatten. Spillvatten är vatten från till exempel toaletter, bad och disk. Dagvatten innebär smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten.

Det här gör vi

Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar både risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. I projektet kommer även den befintliga dricksvattenledningen att bytas.

Så påverkas du

På berörda gator kommer framkomligheten vara begränsad under VA-arbetet. Under tiden vi gräver utanför din fastighet kommer det inte att vara möjligt att nå parkeringsplatser eller infarter med bil. Gående kommer alltid ha möjlighet att passera och nå bostaden. Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm etcetera under byggtiden.

Eftersom vi bygger en ny huvudledning för dagvatten i gatan, kommer krav ställas på att de privata ledningarna inom din fastighet också ska separeras. Det innebär att dag- och spillvattnet delas upp och leds till varsin servisanslutning vid tomtgränsen. Ny anslutningspunkt för dagvattnet kommer uppföras, placeringen bestäms i samråd mellan dig och NSVA. Informationsmöte kommer att hållas med berörda fastighetsägare.

Så påverkas trafiken
På berörda gator kommer framkomligheten vara begränsad under VA-arbetet. Under tiden vi gräver utanför din fastighet kommer det inte att vara möjligt att nå parkeringsplatser eller infarter med bil. Gående kommer alltid ha möjlighet att passera och nå bostaden. Alternativa färdvägar kommer att vara tillgängliga för transport till och från området beroende på vilken gata vår entreprenör arbetar i. Även tillfälliga eller alternativa parkeringar kan komma att uppföras. Mer information om detta lämnas i god tid innan byggstart.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Driftinformation via sms

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här.