Helsingborg: Fiskare-, Kaj- och Patrullgatan – byte av VA-ledningar

MVB kommer i samarbete med NSVA byta ut befintliga ledningar i gatan. Den kombinerade ledningen som tar hand om både spill- och dagvatten ska bytas till två ledningar. Dessutom ska dricksvattenledningen, som är i dåligt skick, bytas ut.

Det här gör vi

Det finns idag en kombinerad ledning i ovan nämnda gator som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Samtidigt anläggs en ny dricksvattenledning, då den är gammal och i dåligt skick.

Så påverkas du

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Ändrad avloppsinstallation krävs för de med kombinerat system
I samband med VA-arbetena i gatan krävs att de fastigheter som idag har ett kombinerat system, det vill säga en gemensam ledning för dag- och spillvatten, inom fastigheten ändrar avloppsinstallationen så att inget regn- eller dräneringsvatten avleds till kommunens spillvattennät. MVB och NSVA kommer kalla till ett möte med alla berörda, en separat kallelse kommer.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Så påverkas trafiken
Framkomligheten kommer att vara begränsad på berörda gator under VA-arbetet. Under den tiden VA-schakten pågår utanför din fastighet kommer det inte att vara möjligt att nå parkeringsplats eller infart till fastigheten med bil. Du kommer alltid ha tillgång till din fastighet till fots och gående har alltid möjlighet att passera. Olika gator kommer att vara tillgängliga för transport till och från området beroende på vilken gata vår entreprenör arbetar i.

Driftinformation via sms

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här.