Helsingborg: Dückers-, Sparrfelts-, Grundels- och Hiertagatan – separering av spill- och dagvattenledning

Projektet innebär separering av kombinerad spill- och dagvattenledning. Berörda gator ligger med i Helsingborgs stads asfaltsprogram.

Det här gör vi

Det finns idag en kombinerad ledning i ovan nämnda gator som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Vi passar även på att byta ut den befintliga vattenledningen.

Nu startar vi upp projekteringen av ledningsnätet i området. Det innebär att inmätning av brunnar och markprovtagningar, för att upptäcka eventuella markföroreningar, kommer att ske i området.

Så påverkas du

Inledningsvis ser du personal från MVB som sköter inmätningarna och personal från markprovtagningsfirman i området.

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här. NSVA kommer fortlöpande att meddela dig om uppdaterade tider och andra omständigheter som berör dig.