Hässlunda: Utbyggnad av avlopp och dricksvatten

Under 2022 och 2023 kommer fastigheter i Hässlunda att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät (avloppsvattennät).

De enskilda avloppsanläggningarna i Hässlunda når inte upp till dagens miljökrav. Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad har ställt krav på att Hässlunda byggs ut så snart som möjligt, och området är medtaget i den nya landsbygdsstrategin för utbyggnad 2023. Landsbygdsstrategin prioriterar områden med samlad bebyggelse där påverkan på miljön från befintliga avlopp anses särskilt hög. Som bakgrund ligger Miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som kommunerna måste följa.

Så påverkas du

Fastigheter som beslutats ingå i nytt verksamhetsområde ska ansluta till nya kommunala VA-anslutningar.

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVA rekommenderar att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan vattnet används till dryck och tvätt. Om problem med missfärgat vatten kvarstår kontakta NSVA på telefon 010-490 97 00.

Hur påverkas trafiken?

Framkomligheten på väg kommer under tiden grävarbetena pågår att vara begränsad. Vägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik men boende på gatan ska kunna ta sig till sin fastighet från ena eller andra hållet av vägen under tiden arbetena pågår. Vägen grävs inte upp hela sträckan samtidigt utan man arbetar sig metodiskt framåt med cirka 15-20 meter uppschaktad väg. Därför blir tiden som vi gräver utanför respektive fastighet begränsad.