Hässlunda: Utbyggnad av avlopp och dricksvatten

Under 2023 och 2024 kommer fastigheter i Hässlunda att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät (avloppsvattennät).

Bakgrund

De enskilda avloppsanläggningarna i Hässlunda når inte upp till dagens miljökrav. Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad har ställt krav på att Hässlunda byggs ut så snart som möjligt, och området är medtaget i den nya landsbygdsstrategin för utbyggnad 2023. Landsbygdsstrategin prioriterar områden med samlad bebyggelse där påverkan på miljön från befintliga avlopp anses särskilt hög. Som bakgrund ligger Miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som kommunerna måste följa.

Så påverkas du

Fastigheter som beslutats ingå i nytt verksamhetsområde ska ansluta till nya kommunala VA-anslutningar.

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter. Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in här för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Hur påverkas trafiken?
Framkomligheten på vägen kommer att vara begränsad under tiden grävarbetena pågår. Vägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik, men boende på gatan ska kunna ta sig till sin fastighet från ena eller andra hållet av vägen under tiden arbetena pågår. Vägen grävs inte upp hela sträckan samtidigt utan man arbetar sig metodiskt framåt med cirka 15-20 meter uppschaktad väg. Därför blir tiden som vi gräver utanför respektive fastighet begränsad.