Hässlunda: Utbyggnad av avlopp och dricksvatten

Under 2024 kommer fastigheter i Hässlunda att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät (avloppsvattennät).

Bakgrund

De enskilda avloppsanläggningarna i Hässlunda når inte upp till dagens miljökrav. Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad har ställt krav på att Hässlunda byggs ut så snart som möjligt, och området är medtaget i den nya landsbygdsstrategin för utbyggnad 2023. Landsbygdsstrategin prioriterar områden med samlad bebyggelse där påverkan på miljön från befintliga avlopp anses särskilt hög. Som bakgrund ligger Miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som kommunerna måste följa.

Så påverkas du

Fastigheter som beslutats ingå i nytt verksamhetsområde ska ansluta till nya kommunala VA-anslutningar. Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter.

Så påverkas trafiken
På delar av Gamla Tågarpsvägen kommer halva vägen tidvis vara avstängd. Om arbete utanför fastighet direkt påverkar boende, kommer dessa informeras i god tid. Tiden som vi gräver utanför respektive fastighet blir begränsad.

Information till fastigheter som redan är inkopplade till kommunalt dricksvatten i norra delen av Hässlunda
Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in här för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.