Helsingborg: Carl Örhns- och Kämnersgata – byte av VA-ledningar

Helsingborgs stad ska lägga ny asfalt på gatorna i området. Innan det sker passar NSVA på att byta ut VA-ledningarna där det finns behov av detta.

Det här gör vi

Det finns idag en kombinerad ledning i ovan nämnda gator som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Vi passar även på att byta ut den befintliga vattenledningen som är över 100 år gammal.

Tidplan
Under hösten 2023 pågår projekteringsarbetet. Entreprenörsarbetet, det vill säga själva grävarbetet, startar under våren 2024 och pågår till december 2024.

Så påverkas du

Du kommer ha tillträde till fastigheten under hela VA-arbetet, men under den tid vi gräver så blir tillgängligheten med bil mycket begränsad och du måste därför parkera på annan plats. Arbetet kommer att medföra buller och damm från arbetsmaskiner under arbetstid.

I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.
NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress.

Så påverkas trafiken
Under VA-arbetet kommer tillgängligheten med bil vara begränsad och du kommer behöva parkera på annan plats.