Ekevång: Gemensamt reningsverk för Bjuv och Åstorp

Det finns nu ett nytt miljötillstånd för ett gemensamt reningsverk för kommunerna Bjuv och Åstorp.

År 2017 lämnade NSVA in en ansökan om ett nytt miljötillstånd för det mellan kommunerna Bjuv och Åstorp gemensamma reningsverket Ekevång. I oktober 2020 avslog länsstyrelsen ansökan. De flesta remissinstanser ansåg att den föreslagna lösningen med ett nytt reningsverk var en bra framtidslösning ur ett helhetsperspektiv. Trots att miljöprövningsdelegationen ansåg att lösningen var bra avslogs ansökan på grund av att en närliggande bäck fick en sämre statusklassning, detta trots en positiv påverkan på de övriga recipienterna/vattenförekomsterna. Branschorganisationen Svenskt Vatten tillsammans med NSVA publicerade ett pressmeddelande den 15 oktober 2020 kring detta. Läs pressmeddelandet.

Mark- och miljödomstolen beviljade miljötillståndet som omgående överklagades. Eftersom Mark- och miljööverdomstolen inte gav detta överklagande prövningstillstånd så finns det nu ett nytt miljötillstånd för Ekevång.

Under våren 2023 kommer Bjuv, Åstorp och NSVA arbeta vidare i frågan.

Bakgrund

Anledningarna till att vi arbetar mot ett gemensamt reningsverk är:

  • Det finns ett stort reinvesteringsbehov i båda anläggningarna.
  • Återkommande processproblem på befintliga anläggningar.
  • Läget – anläggningarnas närhet.
  • Samordningsvinster och kostnadseffektivitet – personal, beredskap, energi, kemikalieförbrukning, framtida investeringar samt upprätthålla en god driftsäkerhet och övervakning.
  • Möjlighet att samordna gashantering och extern slamhantering.
  • Möjlighet till att ansluta glesbygdsområde med en överföringsledning.
  • Eliminering av översvämningsrisken vid Ekebro.
  • Det finns en viss överkapacitet i Nyvångsverket – denna lösning kräver mindre utbyggnad än vad en utbyggnad av Ekebro reningsverk hade gjort.
  • Nya krav, exempelvis Avloppsdirektivet och läkemedelsrening, löses mer kostnadseffektivt i ett gemensamt reningsverk än i två separata.