Ekevång: Gemensamt reningsverk för Bjuv och Åstorp

I oktober 2020 avslog länsstyrelsen kommunerna Bjuv och Åstorps ansökan om ett gemensamt reningsverk, Ekevång. De flesta remissinstanser ansåg att den föreslagna lösningen med ett nytt reningsverk är en bra framtidslösning ur ett helhetsperspektiv. Trots att miljöprövningsdelegationen ansåg att lösningen är bra avslås ansökan på grund av att närliggande bäck får en sämre statusklassning. Detta trots att de övriga recipienterna/vattenförekomster blir betydligt bättre.

Branschorganisationen Svenskt Vatten har tillsammans med NSVA publicerat ett pressmeddelande den 15 oktober 2020 kring detta. Läs pressmeddelandet

Bakgrund

Reningsverken i Ekeby, Kvidinge och Åstorp är alla i behov av stora reinvesteringar. Eftersom de är placerade geografiskt nära varandra är det av flera anledningar lönsamt och hållbart att slå samman dem i ett gemensamt reningsverk, något som har bekräftats av flera utredningar. Målet med en eventuell sammanslagning är att i framtiden få en mer hållbar och effektiv lösning för omhändertagande av spillvatten och slam i Bjuv och Åstorp.