Bjuv: Södra Storgatan – renovering och byte av VA-ledningar

För att förbereda för ett växande Bjuv byggs Södra Storgatan om av Bjuvs kommun. Samtidigt passar NSVA på att renovera och anlägga nya VA-ledningar.

Detta gör vi

Som ett led i att förbereda Bjuv för fler bostäder och industrimark byggs Södra Storgatan om både ovan och under mark, där NSVA och Bjuvs kommun samarbetar. Gatan kommer att byggas om, för att bli mer tillgänglig och säker för gång- och cykeltrafikanter, läs mer kring detta på Bjuvs kommuns webbsida. Samtidigt kommer VA-ledningarna att renoveras och bytas ut av NSVA. NSVA kommer även att anlägga avlopps- och dricksvattenledningarna till det nya exploateringsområdet Selleberga.

Preliminär byggstart är tidigast i slutet av februari 2022. Följande gator berörs:

  • Bruksgatan, som är startpunkten för arbetet
  • Södra Storgatan från viadukten till och med Mellersta vägen
  • Industrigatan
  • Västra Ringgatan

Så påverkas du

Under arbetets gång kommer gatan successivt att grävas upp och framkomligheten vara begränsad. Vi kommer vid de tillfällena skylta upp med alternativa vägar för bilister, cyklister och kollektivtrafik.

Kortare vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera dig som berörs i god tid innan.