Bjuv: Södra Storgatan – renovering och byte av VA-ledningar

För att förbereda för ett växande Bjuv byggs Södra Storgatan om av Bjuvs kommun. Samtidigt passar NSVA på att renovera och anlägga nya VA-ledningar.

Det här gör vi

Som ett led i att förbereda Bjuv för fler bostäder och industrimark byggs Södra Storgatan om både ovan och under mark, där NSVA och Bjuvs kommun samarbetar. Gatan kommer att byggas om, för att bli mer tillgänglig och säker för gång- och cykeltrafikanter, läs mer kring detta på Bjuvs kommuns webbsida. Samtidigt kommer VA-ledningarna att renoveras och bytas ut av NSVA. NSVA kommer även att anlägga avlopps- och dricksvattenledningar till det nya exploateringsområdet Selleberga.

Preliminär tidplan

Projektet är omfattande och kommer ske etappvis. Nu är vi inne i etapp 9 som pågår till våren 2024.

I stora drag är det dessa gator som kommer att påverkas under hela projektet:

  • Södra Storgatan i centrala Bjuv
  • Industrigatan
  • Delar av Gruvgatan, Östergatan och Mellersta vägen.
  • Ledningsdragning till Sellebergaområdet

Etapp 9:
I slutet av augusti 2023 drog etapp 9 i gång. Hela arbetet flyttades då ett snäpp söderut och området som berörs och stängs av är Södra Storgatan från Mellersta vägen till innan Vallgatan. Även den delen av Släntgatan som ligger här emellan påverkas. Trafiken kommer att ledas om och busshållplatsen flyttas tillfälligt. Denna etapp beräknas vara klar under våren 2024. OBS! Plantering av växtlighet och det sista slitlagret utförs i slutet av projektet.

För aktuell information kring omledning av gator, sop- och posthantering samt kollektivtrafik hänvisar vi till Bjuvs kommuns uppdateringar. 

Så påverkas du

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och verkar längs med arbetsområdet och ber dig ha överseende med ombyggnationen. För fastighetsägare och näringsidkare kommer information och kommunikation ske löpande då förutsättningarna är olika beroende var arbetet befinner sig för tillfället. Besiktning av fastigheter kommer att ske av upphandlad besiktningskonsult (Forcit) som kommer att kontakta fastighetsägare för sprickbesiktning av byggnader, med mera.

  • Framkomligheten kommer att vara begränsad när gatan successivt grävs upp. Vid de tillfällena skyltar vi upp omledningsvägar för bilister, cyklister och kollektivtrafik.
  • I korta perioder kommer du som har uppfart eller garage på din tomt inte ha tillgång till denna. Vi meddelar detta i god tid innan.
  • Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm, vibrationer etc. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.
  • Inskränkningar i parkeringsmöjligheterna i området kommer att uppstå.
  • Kollektivtrafiken påverkas under byggtiden. Mer information om hur bussarna går hittar du på Skånetrafikens hemsida eller i deras app.
  • I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.