Båstad: Örebäcken– nyläggning av dagvattenledning

Örebäcken är hårt belastad och översvämingsdrabbad. Det finns en större dagvattenledning som mynnar ut i havet, dit bland annat dagvatten från Hasselbacken var tänkt att avledas till. Enligt detaljplan från 80-talet skulle hela området söder om Lyavägen anslutas till den ledningen men i väntan på att den skulle byggas fick områdets dagvatten ledas till Örebäcken. I planen nämns att inget mer dagvatten bör tillföras Örebäcken på grund av översvämningsrisk och kapacitetsbrist.

Det här gör vi

En större dagvattenledning anläggs i gång- och cykelvägen längs med Örebäcken.

Uppdatering 2023-12-01
Entreprenadarbetet är nu slutfört. Asfaltering kommer att ske till våren då vi inte kan uppnå den kvalitet vi vill nu på grund av vinterväglag. Gång- och cykelvägen kommer vara i grus under vintern och asfaltering kommer ske till våren. Slutbesiktningen kommer att ske när asfalteringen är slutförd till våren.

Så påverkas du

Gång- och cykelvägen längs med Örebäcken (mellan Örebäcksvallen och Lyavägen) kommer vara avstängd vid tillfällen och/eller begränsad framkomlighet. Det kan förekomma störningar i form av buller, damm och annat från stora maskiner. Cykel- och gångtrafikanter kan behöva ta en alternativ väg på grund av begränsad framkomlighet. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!