Båstad: Örebäcken– nyläggning av dagvattenledning

Örebäcken är hårt belastad och översvämingsdrabbad. Det finns en större dagvattenledning som mynnar ut i havet, dit bland annat dagvatten från Hasselbacken var tänkt att avledas till. Enligt detaljplan från 80-talet skulle hela området söder om Lyavägen anslutas till den ledningen men i väntan på att den skulle byggas fick områdets dagvatten ledas till Örebäcken. I planen nämns att inget mer dagvatten bör tillföras Örebäcken på grund av översvämningsrisk och kapacitetsbrist.

Det här gör vi

En större dagvattenledning anläggs i gång- och cykelvägen längs med Örebäcken.

Så påverkas du

Gång- och cykelvägen längs med Örebäcken (mellan Örebäcksvallen och Lyavägen) kommer vara avstängd vid tillfällen och/eller begränsad framkomlighet. Det kan förekomma störningar i form av buller, damm och annat från stora maskiner. Cykel- och gångtrafikanter kan behöva ta en alternativ väg på grund av begränsad framkomlighet. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!