Västra Broby: Avloppsutbyggnad – PAUSAT

Bakgrund

Västra Broby ingår i ”Strategi för vatten och avlopp på landsbygden”. Denna strategi togs fram av NSVA och Åstorps kommun i samråd med Länsstyrelsen och antogs av kommunfullmäktige 2011-06-27. Enligt 6§ Lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att se till att en allmän VA-anläggning kommer till stånd om en sådan med hänsyn till människors hälsa och miljö behöver ordnas i ett större sammanhang.

De enskilda avloppsanläggningarna i Västra Broby når inte upp till dagens miljökrav och därför ska Västra Broby kopplas till det kommunala spillvattennätet, samtidigt kommer en del av dricksvattnet i området att läggas om.

Detta gör vi

Projektet befinner sig i projekteringsfasen. I den här fasen tas ritningar fram över området. Markprover tas och geoundersökningar på marken kan behövas utföras. I den här fasen ansöker vi också om tillstånd hos olika myndigheter. Vi påbörjar också arbetet med ledningsrätter.

När projekteringen är klar kommer en entreprenör handlas upp. Därefter kan entreprenaden påbörjas.

Så påverkas du

Avloppsystemet som ska byggas kallas för LTA, en förkortning för Lätt Trycksatt Avlopp. Det innebär att varje fastighet får en LTA-station där avloppsvattnet pumpas vidare till ledningarna som tar spillvattnet vidare till det kommunala reningsverket. Mer information om detta kommer via brev till berörda fastigheter.

Några fastigheter kommer bli kontaktade av SVEFA då de belastas av ledningsrätter.

Trafikstörning

I dagsläget är det oklart hur trafiken påverkas. Mer information kommer när entreprenaden startar.