Kvidinge: Nytt vattenverk

Kvidinge vill fortsätta vara självförsörjande med vatten även i framtiden. För att säkra vattenförsörjningen har Åstorps kommun beslutat att anlägga ett nytt vattenverk längs med väg 21.

Vattenverket ersätter de två vattenverken i Kvidinge och Åstorp som båda kommer att avvecklas. Samtidigt upphävs Åstorps vattentäkt och skyddsområdet för Kvidinge vattentäkt revideras.

Vattenkvalitén i Kvidinges vattentäkter är bland landets bästa. Järn- och manganhalterna är låga och vattenmängden stor. Att vattnet är av så god kvalitet ligger som grund för kommunens beslut att inte ansluta sig till Sydvatten.

Det nya vattenverket är dimensionerat för att kunna möta behovet hos en växande befolkning. Vattenproduktionen i Åstorp och Kvidinge idag är omkring 265 kubikmeter per timme. År 2050 räknar kommunen med att produktionen kommer ligga runt 330 kubikmeter per timme.

Hur påverkar projektet dig?

Projektet befinner sig i nuläget i fas 0, det vill säga utredningsfasen som lägger grunden för fas 1, detaljprojekteringen, och fas 2, genomförandet. Tidplan för projektet är ännu inte fastställd då markfrågorna ännu inte är lösta.