Åstorp: Park-, Post- och Genvägen samt Torget – Omläggning av spill-, dag- och dricksvattenledningar samt ändring av gatunivåer

Befintlig vattenledning har låg kapacitet. Därtill är befintliga spill- och dagvattenledningar gamla varför samtliga ledningar läggs om. Området är även översvämningsdrabbat och åtgärder görs för att på sikt minska problematiken.

Detta gör vi

Omläggning av spill-, dag- och dricksvattenledningar samt ändring av gatunivåer.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter. Med anledning av detta har NSVA utsett Forcit Consulting AB att utföra besiktningar av byggnader i området för att dokumentera sprickor och dylikt före entreprenaden börjar. Det kommer även sättas upp vibrationsmätare för att säkerställa att byggnader inte skadas av arbetena. Du kommer bli särskilt kontaktad av Forcit innan en eventuell besiktning.

Framkomligheten kommer att vara begränsad, trafikomledning kommer att ske och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas.

Risk för missfärgat vatten

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Rekommendationen är att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Hur påverkas trafiken?

Trafikomledning kommer att ske. Schaktarbeten utanför fastigheter kommer leda till att parkeringsmöjligheter vid husen begränsas under korta perioder.

Övrigt

NSVA kommer fortlöpande att meddela er om uppdaterade tider och om andra omständigheter som berör er.

Tack för visad förståelse och hänsyn under projektets gång.