Kvidinge-Nyvång: Projekteringsarbete för eventuell överföringsledning av avloppsvatten

VA-arbeten för att säkra framtida dricks- och avloppsvattenhantering.

NSVA har påbörjat ett projekteringsarbete för en eventuell överföringsledning av avloppsvatten från Kvidinge till Nyvång. Samtidigt med avloppsledningen undersöker vi även möjligheten att anlägga en dricksvattenledning från det planerade nya vattenverket i Kvidinge.

Projektet är i projekteringsfasen och att vi håller på att ta fram detaljerade ritningar för själva genomförandet. Arbetet är indelat i fem faser:

  1. Utredning
  2. Projektering
  3. Upphandling
  4. Genomförande
  5. Avslut

Följande preliminära tidplan gäller tills vidare:

  • Projektering: pågår till och med 2023-10-01
  • Upphandling entreprenör: oktober 2023 – december 2023
  • Genomförande: mars 2024 – mars 2025
  • Avslut: april 2025

Projektering

I projekteringsfasen arbetas ritningsunderlag fram och andra förutsättningar för en väl genomförbar entreprenad. Ledningsrättsavtal sluts mellan fastighetsägare och Åstorps kommun. Inhämtande av tillstånd från myndigheter och tillståndshantering via Länsstyrelsen och Trafikverket. I vissa fall även utredning av geotekniska förutsättningar.

Upphandling av entreprenör

NSVA lyder under LOU (lagen om offentlig upphandling) varför arbetet handlas upp offentligt alternativt att arbetet faller inom redan gällande ramavtal.

Genomförande

I denna fas utförs själva grävarbetet i samråd med fastighetsägare, väghållare, myndigheter, näringsidkare, med flera, där varje berörd ska vara väl informerad om arbetet och vad detta innebär för den enskilde.

Avslut

Här sker arkivering, fakturering av avgifter etc. I samarbete med konsultbolaget Envidan har ett första förslag på ledningssträcka tagits fram. I de fall där ledningen är föreslagen att gå över privat mark krävs att ett så kallat ledningsrättsavtal sluts mellan fastighetsägaren och kommunen. För detta ändamål är oberoende part, Kim Alriksson från företaget NAI Svefa inhyrd av NSVA. Kim är fastighetsrättslig konsult och har tidigare arbetat på lantmäteriet. Antingen kommer Kim eller representant från NSVA att kontakta de som är berörda av ledningsrätt.