Åstorp: Carl Cervins väg och Östra Nyvång – byte VA-ledningar och dagvattenfördröjning

NSVA kommer att byta ut VA-ledningarna i Carl Cervins väg då de är i dåligt skick. I Östra Nyvång kommer det samtidigt att anläggas en översvämningsyta för dagvatten. 

Detta gör vi

Då VA-ledningarna i Carl Cervins väg är gamla och dåliga kommer NSVA under kommande år att byta ut VA-ledningarna i gatan mot nya. Samtidigt kommer ett arbete påbörjas i Östra Nyvång för att minska risken för översvämningar i samband med stora regn. Där kommer det att anläggas en översvämningsyta för dagvatten mellan Humlagatan och Thalingatan.

Förutom detta kommer en dagvattenledning som går mellan hörnet av Carl Cervins väg/ Lejdgatan i riktning mot Kölebäcken att renoveras genom infodring. Detta arbete är planerat att utföras redan under vecka 7-9.

Så påverkas du

I samband med anläggningsarbetena kommer det att bli tillfälliga driftstörningar på vattenleveranserna. NSVA kommer att kommunicera särskilt till berörda innan en planerad driftstörning. Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår, kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00

Anläggningsarbetena kommer även orsaka en del buller och vibrationer vid närliggande fastigheter. Med anledning av detta kommer besiktningar av berörda fastigheter att utföras, och vibrationsmätare kommer finnas på plats för att säkerställa att inga skador uppstår.

Så påverkas trafiken

Framkomligheten på Carl Cervins väg kommer att vara begränsad under tiden grävarbetena pågår. Vägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik men boende på gatan ska kunna ta sig till sin fastighet från ena eller andra hållet av vägen under tiden arbetena pågår. Hela sträckan på vägen grävs inte upp samtidigt, utan vi arbetar oss metodiskt framåt med cirka 15-20 meter uppschaktad väg. Därför blir tiden som vi gräver utanför respektive fastighet begränsad.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå.