Åstorp: Björnås – ny VA-anläggning

För att vara rustade för framtidens dricksvattenbehov i kommunen planeras det för en ny VA-anläggning uppe på Björnås, medan den befintliga anläggningen planeras att tas ur bruk.

Bakgrund

Med anledning av den ökade dricksvattenförbrukningen och de planerade exploateringarna i kommunen finns ett stort behov av att öka kapaciteten i befintligt ledningsnät. NSVA vill säkerställa att kommunens invånare får vatten i sina kranar även under varma sommarperioder med behovet år 2050 som horisont. Den nya VA-anläggningen planeras ersätta den befintliga anläggningen som tas ur bruk.

Det här gör vi

NSVA utför nu projekteringsarbetet, det vill säga arbetet med att ta fram den utformning och de undersökningar som krävs för att genomföra arbetet med att bygga en ny VA-anläggning och med det öka kapaciteten. NCC är upphandlad totalentreprenör för uppdraget. Vi arbetar också med tillståndshantering och kommunikation med alla berörda parter.

Så påverkas du

På kort sikt
Personal främst från NSVA eller NCC kommer att röra sig inom området för att utreda projektets förutsättningar.

På lång sikt
Arbetet med att anlägga den nya byggnaden kommer att innebära korta driftstörningar på dricksvattennätet när nya ledningar och den nya anläggningen kopplas in. Även trafikstörningar och bullrande verksamhet kommer att förekomma. Du som berörs kommer att informeras ytterligare och i god tid innan arbeten med grävning och dylikt påbörjas i området.

Driftinformation via sms

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinformation finns också att läsa här.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!