Teckomatorp: Tegelbruks- och Bangatan – omläggning av spillvattenledning

NSVA kommer att genomföra en omläggning av spillvattenledning utanför före detta BT Kemi. Bakgrunden till VA-projektet är saneringen av det förorenade området efter BT Kemi.

Detta gör vi

Spillvattenledningen måste läggas om då den kommer att bli omöjlig att komma åt efter en sanering. Idag ligger ledningen ca 150 meter över det före detta BT Kemi-området och den ska nu förläggas i en privat grusväg strax utanför. Det finns inga privata fastigheter på den sträckan där ledningen kommer att förläggas.

Så påverkas du

Arbetet kommer påverka dig som rör dig på Bangatan 32 och Tegelbruksgatan. Gående kommer inte ha tillgång till området Vallarna (norr om järnvägen) från detta håll (söder ifrån) under entreprenadtiden. Tung trafik kommer att röra sig regelbundet vid Bangatan och Tegelbruksgatan. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.