Svalöv: Rönnebergsvägen – Byte av dricksvattenledning och separering av spill- och dagvattenledning

Idag ligger en kombiledning för dag- och spillvatten i Rönnebergsvägen. Denna ska tas bort och nya separata ledningar för dag- och spillvatten skall läggas. Även befintlig dricksvattenledning i eternit ska bytas ut. Det har förekommit återkommande problem på sträckan med källaröversvämningar.

Detta gör vi

Vi bygger ett nytt dagvattenmagasin vid Bäckalidsvägen och lägger nya dag-, spill- och vattenledningar i Bäckalidsvägen och Rönnebergsvägen.

Så påverkas du

Bäckalidsvägen och Rönnebergsvägen kommer att behövas att stängas av för trafik under vissa perioder. Detta innebär att det kan vara svårt att nå sin fastighet med bil och att infarterna till fastigheterna behöver stängas av vid något tillfälle. Vi kommer att ha tät kommunikation med berörda fastighetsägare.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVA rekommenderar att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan vattnet används till dryck och tvätt. Om problem med missfärgat vatten kvarstår kontakta NSVA på telefon 010-490 97 00.

Hur påverkas trafiken?

Rönnebergsvägen kommer att vara avstängd i etapper och genomfart kommer inte att vara möjlig. Bäckalidsvägen kommer att vara avstängd under en period.

Avstängningar

Bäckalidsvägen stängs vid Felestadsvägen från den 31 oktober till den 7 december.
Rönnebergsvägen stängs från Prästgårdsvägen fram till och med kors Bäckalidsvägen från den 9 november till den 23 december klockan 16:00.