Svalöv: Onsjövägen – VA-separering

Befintlig kombinationsledning kommer att ersättas av en spillvattenledning och en dagvattenledning.  Den befintliga vattenledningen har tjänat sin tid och vi passar samtidigt på att ersätta denna med en ny. 

Trafikverket kommer att stänga av järnvägskorsningen på Onsjövägen måndagen den 27 januari. Denna avstängning beräknas pågå i tre månader. För att minimera störningarna för allmänheten passar NSVA därför på att utföra ovan nämnda VA-arbeten i Onsjövägen under denna tid. 

Detta gör vi

Idag finns det en kombinerad ledning som tar hand om både dagvatten (regn- och smältvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar samt belastningen på våra reningsverk.

VA-arbetet innebär att nya ledningar för dag- och spillvatten förläggs i Onsjövägen, i sträckan mellan cirkulationsplatsen fram till Per Bondessons väg. Utbyte av befintlig vattenledning kommer också att ske.

Fastighetsägare som blir berörda av VA-separeringen kommer att få separat information från NSVA.

Så påverkas du

Onsjövägen kommer under ovan nämnda period att stängas av i etapper fram till järnvägskorsningen. Det kommer att bli störningar i trafiken med begränsad framkomlighet på vissa sträckor under arbetstiden samt inskränkningar i parkeringsmöjligheterna på gatan. Förbifart sker via Järnvägsgatan och Industrigatan.

Vecka 5 startar vi arbetet och vi börjar med sträckan mellan cirkulationsplatsen och Teckomatorpsvägen. Detta arbete beräknas avslutas vecka 7.

Vecka 8 sker så kallad tryckning under järnvägen, vilken innebär att vi måste stänga av Svalegatan för genomfartstrafik.

Efter ovanstående fortsätter vi VA-arbetet i Onsjövägen, i sträckan mellan Teckomatorpsvägen och järnvägskorsningen.

Under den tid VA-arbetet pågår i området kommer buller från maskiner att förekomma. Vi ber vänligast om överseende med detta.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan.

Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår, kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber berörda kunder ha överseende med de olägenheter som projektet medför.