Axelvold: Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt bygge av avloppsreningsverk

På uppdrag av Svalövs kommun kommer NSVA att uppföra ett minireningsverk i Axelvold. Det innebär att spillvattnet (avloppsvatten) från fastigheter i Axelvold i framtiden kommer att ledas till det kommunala avloppsreningsverket istället för till den enskilda avloppsanläggning som finns idag. Fastigheterna kommer efter utbyggnaden att ingå i ett kommunalt verksamhetsområde för spillvatten.

Bakgrund

De enskilda anläggningarna i Axelvold når idag inte upp till dagens miljökrav. Denna information har sedan en längre tid tillbaka delgivits de boende i Axelvold vilka har framfört önskemål om en kommunal lösning. Att inte nå upp till dagens miljökrav innebär bland annat att enskilda avlopp riskerar att förorena grundvatten och diken och därmed behöver bytas ut för att säkra vår vattenkvalitet i framtiden. För fastigheterna inom verksamhetsområdet för spillvatten är anslutning till spillvattennätet obligatoriskt.

Samtidigt som minireningsverket uppförs planerar NSVA att bygga ut det kommunala vattenledningsnätet i Axelvold.

Detta gör vi

NSVA kommer att anlägga ett mindre avloppsreningsverk på åkern intill järnvägen norr om järnvägsöverfarten samt en tryckstegringsstation för vattnet på samma plats. Ny spillvattenledning (avloppsvatten) kommer att byggas som samtliga fastigheter skall anslutas till. Även en ny dricksvattenledning kommer att läggas med i samma schakt. Ni har tidigare fått erbjudande om att koppla på er på det kommunala vattnet. Befintlig ledning tillhörande dikningsföretaget kommer att vara i bruk och ligga kvar.

Så här påverkas du

Omledning av trafiken kan komma att ske under byggtiden. Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas. De dagar vi passerar er fastighet kommer ni inte att kunna komma in med bilen på er fastighet däremot alltid till fots. Ha alltid kontakt med de som arbetar på plats när ni skall passera. Vi kommer att ha kontakt med berörd fastighet hur vi löser åtkomsten för att minimera störningarna så mycket som möjligt.

För er som har vatten inkopplat idag kan det förekomma missfärgat vatten vid vattenavstängningar och vid inkopplingen av den nya ledningen till er fastighet. Vi kommer att avisera inkopplingarna i god tid.

Tidplan

Upphandlingen överklagades vilket gjorde att projektet försenades. I slutet av mars 2020 har Förvaltningsrättens beslut trätt i kraft. Projektet startar den 14 april 2020.

Här är vi just nu

I slutet av september 2020 har pumpstationsbyggnad levererats och satts på plats. I början av oktober kommer reningsverket att levereras och sedan påbörjas inkoppling. Ledningsarbetena är snart klara.