Axelvold: Minireningsverk

På uppdrag av Svalövs kommun kommer NSVA att uppföra ett minireningsverk i Axelvold. Det innebär att spillvattnet från fastigheter i Axelvold i framtiden kommer att ledas till det kommunala reningsverket istället för till den enskilda avloppsanläggning som finns idag. Fastigheterna kommer efter utbyggnaden att ingå i ett kommunalt verksamhetsområde för spillvatten.

Bakgrund

De enskilda anläggningarna i Axelvold når idag inte upp till dagens miljökrav. Denna information har sedan en längre tid tillbaka delgivits de boende i Axelvold vilka har framfört önskemål om en kommunal lösning. Att inte nå upp till dagens miljökrav innebär bland annat att enskilda avlopp riskerar att förorena grundvatten och diken och därmed behöver bytas ut för att säkra vår vattenkvalitet i framtiden. För fastigheterna inom verksamhetsområdet för spillvatten är anslutning till spillvattennätet obligatoriskt.

Samtidigt som minireningsverket uppförs planerar NSVA att bygga ut det kommunala vattenledningsnätet i Axelvold.

Tidplan

Entreprenör är tilldelad projektet men upphandlingen har överklagats. Det innebär att den idag ligger hos Förvaltningsrätten och inväntar beslut. Därmed beräknas projektet starta tidigast i mars eller april 2020.