Ask: Avloppsutbyggnad

Under 2020-2021 kommer cirka ett 100-tal fastigheter i Ask att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät (avloppsvattennät).

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Svalöv antog 2013-04-29 ”Strategi för vatten och avlopp på landsbygden”. I strategin definieras vilka områden inom kommunen som ska anslutas till kommunalt avlopp inom de närmsta åren. Strategin är framtagen av NSVA och Svalövs kommun i samråd med Länsstyrelsen. Strategin prioriterar områden med samlad bebyggelse där påverkan på miljön från befintliga avlopp anses särskilt hög. Som bakgrund ligger Miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som kommunerna måste följa för att skydda befintliga vattenskyddsområden. Ask är ett av de prioriterade områdena, som är planerat att anslutas till ett kommunalt spillvattennät (avloppsnät) under 2020-2021.

Detaljprojektering (ritningsframställandet) för projektet inom området håller på att tas fram, liksom alla undersökningar, för att vi ska kunna bestämma den bäst lämpade placeringen av ledningar samt anslutningspunkter.

Entreprenadarbetet förväntas påbörjas hösten 2020. Fastighetsägaren kommer själv att gräva på sin tomt för att ansluta till den nya servisen som NSVA anlägger.

Så påverkas du

Fastighetsägare har i detta skedet blivit ombedda att skicka in information om befintliga ledningar som ett led i projekteringen. Mer information kommer när vi kommit längre i planeringen.

Trafikstörning

Vägen kommer att vara framkomlig under arbetets gång.