Perstorp: Spjutserödsvägen – Omläggning samt renovering av vatten-, spill- och dagvattenledningar

Omläggning samt renovering av vatten-, spill- och dagvattenledningar. I samband med detta ska även vägar inom området förses med ny asfalt.

Detta gör vi

På Spjutserödsvägen har den befintliga vattenledningen drabbats av ett antal läckor och driftstörningar genom åren. De befintliga spill- och dagvattenledningarna är även i behov av omläggning eller renovering. Med anledning av detta planerar NSVA nu för att lägga om samt renovera berörda ledningar. I samband med ombyggnaden planeras det även för att anlägga ny asfalt längs Spjutserödsvägen i samråd med gatuförvaltningen.

Så påverkas du

Bullrande verksamhet, trafikomledning och tillfälliga driftstörningar. Under arbetets gång kommer det ibland ske vatten- och vägavstängningar. Dessa aviseras i god tid innan.