Perstorp: Spjutserödsvägen – Omläggning samt renovering av vatten-, spill- och dagvattenledningar

Omläggning samt renovering av vatten-, spill- och dagvattenledningar. I samband med detta ska även vägar inom området förses med ny asfalt.

Det här gör vi

I Spjutserödsvägen har den befintliga vattenledningen drabbats av ett antal läckor och driftstörningar genom åren. De befintliga spill- och dagvattenledningarna är även i behov av omläggning eller renovering. Med anledning av detta planerar NSVA för att lägga om samt renovera berörda ledningar. I samband med ombyggnaden planerar gatuförvaltningen även för att anlägga ny asfalt längs vägen.

Projektet har delats in i 5 etapper för utförande vid olika tidpunkter under 2022-2024. Etappindelningen framgår av karta nedan. Byggstart skedde den 24 oktober 2022 för etapp 1 som löper i Spjutserödsvägen mellan Tjäderstigen i söder och Trastvägen i norr.

Så påverkas du

  • Akuta vattenavstängningar kommer tyvärr att förekomma utan att vi meddelat detta i god tid på grund av att den befintliga vattenledningen är i särskilt dåligt skick.
  • I tidigt skede inför respektive etapp kommer berörda fastigheter inom området att besiktigas och dokumenteras av en utsedd konsult, Forcit Consulting AB. Besiktningarna är valfria och syftet är att bedöma befintliga skador på hus och murar så att eventuella nya skador från exempelvis vibrationer ska vara lätta att upptäcka. Vissa fastighetsägare inom området har redan blivit kontaktade av besiktningsfirman och löpande förfrågningar kommer att skickas ut till berörda efter hand som VA-arbetena fortskrider.
  • Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.
  • Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas.
  • I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om vattnet fortsätter vara färgat även efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.
  • NSVA skickar sms vid akuta och planerade driftstörningar. Kontrollera gärna om ditt nummer är knutet till din adress.

Etappkarta

Spjutserödsvägen perstorp