Kapacitetsbrist vattenverk

Sedan våren 2020 har de rått kapacitetsbrist i vattenverken i Perstorps kommun. En förväntad minskning av vattenproduktionen under hösten har uteblivit. 

Första veckan i oktober låg vattenproduktionen på nästan samma nivåer som i början av juli. Cirka 300-400 kubik vatten producerades mer per dygn i oktober jämfört med tidigare år. Det är mycket med de resurser som finns att tillgå.

Den höga vattenproduktionen har även gett upphov till misstankar om läckor på rörnätet. Personal har hittat läckor och sökandet fortsätter. NSVA tar gärna emot tips från allmänheten. Hör av dig till NSVA på 010-490 97 00, för varje droppe räknas.

Hög järnhalt i råvattnet

Olika insatser har gjorts under sommaren och insatser pågår även under hösten 2020. Främsta anledningen till att produktionen inte kan höjas i vattenverken beror på att råvattnets kvalitet drastiskt har förändrats jämfört med tidigare och att anläggningarna inte är optimerade för den råvattenkvalitet som finns idag. Till exempel måste höga järnhalter renas bort innan det blir ett godkänt dricksvatten. Järnet som renas bort sätter igen sandfiltret i infiltrationsbassängen. Dessutom måste skumning av infiltrationsbassängen göras varannan till var tredje vecka jämfört med tidigare då det räckt med en till två gånger per år.

Tester pågår

Personalen på avdelning Dricksvatten genomför olika tester och kontroller. Bland annat:

  • undersöks det om nya brunnar behövs och var de ska placeras.
  • genomförs olika försök för att få till en bättre rening av råvattnet.
  • planeras nya reningssteg för att öka kapaciteten i vattenverken.

Testerna ligger till grund för de långsiktigt hållbara lösningar och åtgärder som NSVA kommer att föreslå för kommunen, men testerna tar tid att genomföra. Hur länge kapacitetsbristen i vattenverken fortsätter beror på hur försöken går.

Fotot med spaden visar det lock av järn som sätter igen sandfiltret. Nedersta fotot visar hur järnet satt igen sandfiltret även på djupet.