Landskrona: Vångvägen – Separering av spill- och dagvattenledning

På Vångvägen finns idag en kombinerad ledning som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning.

Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar både risken för källaröversvämningar och belastning på reningsverk. I projektet kommer även den befintliga dricksvattenledningen i gatan att bytas.

Till varje fastighet kommer nya servisledningar att anläggas från huvudledningarna i gatan till tomtgräns. Spillvattenservisen kommer att anslutas till befintlig kombinerad eller spillvattenledning från fastigheten. Dagvattenservisen kommer att anslutas till befintlig dagvattenledning från fastigheten om en sådan finns, annars avslutas den vid tomtgräns.

Syneförrättning

De fastigheter som ännu inte blivit besiktigade kommer genomgå en syneförrättning. Då dokumenteras fastighetens skick avseende skador, sprickor och dylikt på fasader, murar etc. Besiktningsföretaget Forcit Consulting kontaktar varje fastighetsägare för tidbokning.

Eget arbete inom fastighet

I samband med arbetena i gatan krävs att de fastigheter som idag har ett kombinerat system (gemensam ledning för dag- och spillvatten) inom fastigheten ändrar avloppsinstallationen så att inget regnvatten eller dräneringsvatten avleds till kommunens spillvattennät. Följande gäller:

  • Allt regnvatten ska kopplas till en egen dagvattenledning. Dagvattenledningen ska anläggas med en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång inne på tomten.
  • Dagvattenledningen ansluts till den dagvattenservis som anläggs av kommunen.
  • Dagvattenledningen får inte läggas djupare än 1,3 meter under mark vid fastighetsgräns.
  • Husgrundsdräneringen ska kopplas till den nya dagvattenledningen. Det kan medföra att det krävs pumpning av dräneringsvattnet.

Denna ändring ska vara genomförd senast nio månader efter att fastställd förbindelsepunkt för dagvatten är förmedlad. Fastställd förbindelsepunkt förmedlas från NSVA när projektet är avslutat och slutbesiktigats.

Eget arbete inom fastigheten fram till förbindelsepunkten planeras och bekostas av fastighetsägaren. De fastigheter som fortfarande har en galvaniserad vattenledning på tomten rekommenderas en omläggning i samband med eget arbete inom fastigheten.

Störningar i samband med arbetet

Framkomligheten kommer att vara begränsad under arbetet . Under den tid schakten pågår utanför en fastighet kommer det inte att vara möjligt att nå parkeringsplatser/infarter till fastigheten med bil. Gående har alltid möjlighet att passera.

I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägaren i god tid. Efter att vattnet varit avstängt kan det ibland vara missfärgat eller förekomma luft i ledningarna, detta är ofarligt. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta under arbetstid för att undvika problem med missfärgning av tvätt.

Återställningsarbete

Landskrona stad kommer att göra återställningsarbetena på gata och gångbanor efter att NSVA är klara med ledningsarbetet. Arbetet beräknas ta cirka fyra månader.