Landskrona: Salixgatan – separering och byte av vattenledningar

Idag går det en kombinerad ledning i Salixgatan i vilken både spill- och dagvatten rinner. För att minska belastningen på våra reningsverk så lägger vi separata ledningar så att det enbart är spillvatten som går till reningsverken.

Detta gör vi

Vi kommer att börja ute i S:t Olovsgatan där vi har startbrunnarna för att sedan gå upp i Salixgatan och avsluta arbetet vid grönområdet. Samtidigt passar vi på att även byta dricksvattenledningen.

Fram till nu har följande gjorts: Utredningsarbete samt projektering.
Kommande arbete: Förbesiktning av fastigheter vilka kommer att utföras av företaget Forcit Consulting AB.

Så här påverkas du

Grävandet påbörjas i söder och förflyttar sig norrut. Efterhand som ledningarna byggs kommer schaktet att förflytta sig. Gatan är bara avstängd där schaktet för tillfället är lokaliserat. När vi schaktar utanför fastigheterna så kommer du inte att kunna köra in med bil men det är alltid möjligt gå till fots till sin fastighet.

Tillträde till fastigheten kommer du att ha under hela entreprenaden, men under den tid vi gräver precis utanför din fastighet går dock denna inte att nå med bil.
Buller från maskiner kommer att upplevas dagtid.

I samband med inkopplingsarbeten kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.