Landskrona: Mölle-, St Olofs- Koloni- och Weibullsgatan – VA-separering och sanering

På Mölle-, St Olofs- Koloni- och Weibullsgatan separerar och byter NSVA ut gamla ledningar för vatten och avlopp.

Det här gör vi

På berörda gator finns idag en kombinerad ledning som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten).

Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar både risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatorna att bytas.

Så påverkas du

Anläggningsarbetena kommer att påverka framkomligheten på berörda gator. Det kommer även att bli en del damm och buller under arbetets gång.

När schaktning utförs kommer tillgängligheten att begränsas och transporter till och från fastigheterna påverkas. Det kommer att finnas skyltning för alternativ väg.

Under arbetets gång kommer det att ske vattenavstängningar, berörda kommer att meddelas.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används.
Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå.