Landskrona: Magasinsgatan – byte av VA-ledningar

Landskrona stad ska asfaltera om Magasinsgatan. Inför detta arbete kommer NSVA att renovera VA-ledningarna i gatan.

Detta gör vi

I slutet av november/början på december 2021 kommer mark- och asfaltsprovtagningar att utföras på denna sträcka. Detta för att kontrollera eventuell förekomst av föroreningar i marken. Provtagningen kommer att utföras med borrbandvagn och bör inte skapa någon större störning i området.

Den befintliga dricksvattenledningen i Magasinsgatan behöver bytas ut. VA-utredningen visar också att spillvattenledningarna är i dåligt skick och underdimensionerade. I gatan finns det idag kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (regn- och smältvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. Arbetet innebär att nya ledningar för dag- och spillvatten delvis förläggs i gatan, medan vissa delar av de befintliga ledningarna renoveras genom metoden ”relining” (nya plaströr förläggs inuti de befintliga rören).

Preliminär tidplan

Vänligen observera att nedan tidsplan är preliminär.

  • Detaljprojektering samt markprovtagning: hösten/vintern 2021
  • Upphandling av entreprenör: januari 2022
  • Entreprenad: mars – juni 2022

Så påverkas du

Berörda fastighetsägare kommer alltid ha tillträde till sina fastigheter till fots, men under delar av entreprenaden kommer åtkomst med bil inte vara möjlig via Magasinsgatan. Har man särskilt specifika behov av tillträde med fordon ber vi fastighetsägarna att kontakta NSVA för diskussion.

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter. Företaget Forcit Consulting AB, som tidigare har besiktigat fastigheterna, kommer under entreprenaden att ha vibrationsmätare uppsatta på vissa fastigheter för att kontrollera att riktvärden för vibrationer inte överskrids.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår, kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber berörda kunder ha överseende med de olägenheter som projektet medför.