Landskrona: Lamellgatan – Byte av dricksvattenledning

NSVA ska dimensionera upp dricksvattenledningen i Lamellgatan. Detta är nödvändigt för att möjliggöra expansion i området då befintlig vattenledning är underdimensionerad och gammal.

Den befintliga dricksvattenledningen kommer att bytas ut i Lamellgatan från korsningen med Varvsvägen och hela vägen förbi vändplanen i andra änden av Lamellgatan.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan vattnet används till dryck och tvätt. Om problem med missfärgat vatten kvarstår kontakta NSVA på telefon 010-490 97 00.

Trafikpåverkan

Framkomligheten på Lamellgatan kommer under tiden grävarbetena pågår att vara begränsad. Dock är Lamellgatan relativt bred och vi kommer att hålla grävarbetena till största delen i den västra sidan av gatan, varför man bör kunna passera även under arbetets gång. Dessutom grävs inte hela sträckan upp samtidigt utan man arbetar sig metodiskt framåt med cirka 15-20 meter uppschaktad väg. Därför blir tiden som vi gräver utanför respektive fastighet begränsad.