Landskrona: Hedgatan – byte av dag- och spillvattenledningar

NSVA byter befintliga dagvatten- och spillvattenledningar i Hedgatan. Samverkan görs vid återställningen av gatan med Landskrona Stad.

Bakgrund

Spillvattenledningen (som tar hand om vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvattenledningen (som tar hand om smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten) i Hedgatan ska bytas ut. De befintliga ledningarna är i dåligt skick och för att dagvatten- och spillvattensystemet skall fungera framöver behöver det anläggas nytt.

Så påverkas du

Grävandet påbörjas från Exercisgatan och förflyttar sig österut. Tillfartsvägen till Västervångsskolan kommer inte att påverkas mer än en tillfällig justering åt väster när projektet startar med arbete i korset Exercisgatan-Hedgatan.

Efterhand som ledningarna byggs kommer schaktet att förflytta sig mot Vengatan. Hedgatan är bara avstängd där schaktet för tillfället är lokaliserat. Tillträde till fastigheter kommer att finnas under hela entreprenaden, antingen via Exercisgatan eller via Vengatan. Däremot kommer parkeringsmöjligheterna på gatorna att påverkas där grävning utförs. Hedgatan kommer inte att vara öppen för genomfart, men en tydlig omledning kommer att utföras så att trafikanterna får information om trafiksituationen.

Berörda fastighetsägare får brev gällande eventuell separering av dagvatten- och spillvattenledningar inne på fastighetens tomt. Läs här om separering av ledningar.

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Vattenavstängningar är inte planerade om inget oförutsett inträffar.

Vi ber om överseende med de olägenheter som projektet medför.