Landskrona: Hantverkargatan – VA-separering

Under 2020 kommer Landskrona stad och NSVA att utföra ombyggnad av och VA-arbeten i Hantverkargatan (delen mellan Kolonigatan och Föreningsgatan) med planerad byggstart i januari 2020. VA-delen beräknas vara klart den 31 december 2020, sedan återstår att omgestalta gatan och den delen ansvarar Landskrona stad för.

I en del av Hantverkargatan finns idag en kombinerad ledning som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk.

Detta gör vi

Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Befintliga dag- och spillvattenledningar kommer att bytas ut samt även den befintliga vattenledningen. Arbetet påbörjas intill korsningen vid Föreningsgatan. Därefter fortsätter det i etapper norrut.

Till fastigheterna kommer nya servisledningar att anläggas från huvudledningarna i gatan till tomtgräns. Spillvattenservisen kommer att anslutas till befintlig kombinerad eller spillvattenledning från fastigheten. Dagvattenservisen kommer att anslutas till befintlig dagvattenledning från fastigheten om en sådan finns, annars avslutas den vid tomtgräns.

Så påverkas du

I samband med VA-arbetena i gatan krävs det att de fastigheter som idag har ett kombinerat system (gemensam ledning för dag- och spillvatten) inom fastigheten, ändrar avloppsinstallationen så att inget regnvatten eller dräneringsvatten avleds till kommunens spillvattennät.

Innan VA-arbetet påbörjas kommer syneförrättning att ha genomförts av berörda fastigheter. Ändamålet med syneförrättningen är att dokumentera fastigheternas skick avseende skador, sprickor och dylikt på fasader, murar etc. Dessa utförs av besiktningsföretaget Forcit Consulting AB.

Under projektets entreprenad kommer berörd sträcka att vara avstängda för genomfartstrafik. Trafikstörningar och inskränkningar i parkeringsmöjligheterna i området samt störningar i form av maskinljud och vibrationer kommer att uppstå. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan.

Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår, kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber berörda kunder ha överseende med de olägenheter som projektet medför.