Landskrona: Föreningsgatan – Byte av vattenledning samt separering av spill- och dagvatten

Med start i augusti 2021 kommer byte av vattenledning samt separering och sanering av spill- och dagvattenledning att ske i samverkan mellan NSVA, Landskrona Stad och NCC Sverige AB.

I dag finns en kombinerad ledning som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på reningsverket. Samtidigt byts dricksvattenledningen ut där delar av ledningen är från 1908.

Arbetet sträcker sig från Seminariegatan i väster till Ringvägen i öster. När ledningssystemen åtgärdats i etapper kommer Landskrona stad att gestalta om gaturummet som beräknas bli klart under 2022.

Så påverkas du

De som bor och rör sig genom och runtomkring Föreningsgatan kommer att märka av ombyggnaden. Gatan stängs för trafik i etapper när arbeten med ledningssystem och ytskikt ska genomföras.

För fastighetsägare och näringsidkare kommer information och kommunikation ske löpande då förutsättningarna är olika beroende var arbetet befinner sig för tillfället.

Inskränkningar i parkeringsmöjligheterna i området samt störningar i form av maskinljud och vibrationer kommer att uppstå. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan.

Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problem med missfärgat vatten kvarstår, kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber berörda ha överseende med de olägenheter som projektet medför.