Landskrona: Föreningsgatan – Byte av vattenledning samt separering av spill- och dagvatten

Med start den 16 augusti 2021 kommer NSVA att byta och renovera VA-ledningar i Föreningsgatan mellan Ringvägen och Regeringsgatan. Samtidigt kommer Landskrona stad att bygga om gatan för ökad trafiksäkerhet. Arbetet kommer att utföras av NCC.

Detta gör vi

NSVA kommer byta ut vattenledningar samt separera och sanera spill- och dagvattenledningar. När ledningssystemen åtgärdats i etapper, kommer Landskrona stad att gestalta om gaturummet. Ombyggnaden innebär ökad trafiksäkerhet längs med hela gatan.

Bakgrund

I dag finns en kombinerad ledning som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på reningsverket. Samtidigt byts dricksvattenledningen ut där delar av ledningen är från 1908. På så vis framtidssäkras leveransen av vatten och avlopp.

Preliminär tidplan

Projektet är omfattande och planeras pågå fram till höst/vinter 2022. Det sista lagret asfalt, det så kallade slitlagret, kommer att läggas våren 2023. Arbetet börjar i östra delen vid Ringvägen och kommer sedan att förflyttas etappvis västerut mot Regeringsgatan.

Etapp 1: Ringvägen – Hantverkargatan, pågår – klart vecka 51 2021.
Etapp 2: Hantverkargatan – Östergatan, påbörjades vecka 40 2021- klart vecka 3 2022.
Etapp 3: Östergatan – Ödmanssonsgatan, vecka 49 2021-vecka 17 2022.
Etapp 4: Ödmanssonsgatan – Seminariegatan, vecka 9-27 2022.
Etapp 5: Seminariegatan – Regeringsgatan, vecka17-37 2022.

Så påverkas du

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och verkar längs med Föreningsgatan och ber dig ha överseende med ombyggnationen. För fastighetsägare och näringsidkare kommer information och kommunikation ske löpande då förutsättningarna är olika beroende var arbetet befinner sig för tillfället.

  • Framkomligheten kommer att vara begränsad när gatan successivt grävs upp. Vid de tillfällena skyltar vi upp omledningsvägar för bilister, cyklister och kollektivtrafik.
  • I korta perioder kommer du som har uppfart eller garage på din tomt inte ha tillgång till denna. Vi meddelar detta i god tid innan.
  • Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm, vibrationer etc. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.
  • Inskränkningar i parkeringsmöjligheterna i området kommer att uppstå.
  • Kollektivtrafiken påverkas under byggtiden. Mer information om hur stadsbussens linje 1 och 2 går hittar du på Skånetrafikens hemsida eller i deras app.
  • I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. Efter att vattnet varit avstängt kan det ibland vara missfärgat eller förekomma luft i ledningarna, detta är ofarligt. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problem med missfärgat vatten kvarstår, kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.