Landskrona: Fältgatan – VA-separering

NSVA kommer att utföra ett VA-projekt i Fältgatan. Idag finns en kombinerad ledning i gatan som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på reningsverket. Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Vi passar även på att byta ut den befintliga vattenledningen.

Detta gör vi

Arbetet kommer att innebära byte av den befintliga kombi-ledningen till nya separerade dag- och spillvattenledningar och även ett byte av vattenledningen.

Så påverkas du

Du kan se personal i området som utför mätningsarbete i brunnar och på gator under 2020. Du kommer att bli kontaktad gällande förbesiktning av din fastighet under senhösten 2020.

Spillvatten och Dagvatten: Du kan komma att behöva separera spillvattenservis och dagvattenservis på din fastighet om dessa inte redan är separerade. Allt arbete inne på din fastighet och fram till anslutningspunkterna, cirka 0,5 meter utanför tomtgräns, bekostas av fastighetsägaren.

Vatten

För de fastigheter som fortfarande har en galvaniserad vattenledning på tomten rekommenderar vi starkt en omläggning av denna i samband med NSVAs arbeten i gatan. Eget arbete inom fastigheten fram till förbindelsepunkten planeras och bekostas av fastighetsägaren.

Arbetet medför trafikstörning då framkomligheten begränsas starkt i gatan under entreprenadtiden.

Tidplan

Utredningsarbetet är klart och under våren 2020 pågår projektering.

Kommande arbete:
• Upphandling av entreprenad
• Förbesiktning av fastigheter vilka kommer att utföras av företaget Bergsäker AB.