Glumslöv: Baldersgatan – Byte av VA-ledningar

NSVA kommer att utföra ett VA-projekt i Baldersgatan i Glumslöv. 

Detta gör vi

Projektet innebär att gamla ledningar för vatten-, dag- och spillvatten byts ut till nya ledningar i gatan.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas. Vid några tillfällen kan alternativ färdväg komma att behöva användas.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår, NSVA på telefon 010- 490 97 00.
Vi ber om överseende med de olägenheter som projektet medför.