Ålabodarna: Lybecks väg/Ålabodastranden – Byte av VA-ledningar

För att säkerställa vattenförsörjningen och minimera störningar på spillvattenledningen kommer NSVA att byta ut vattenledningen samt spillvattenledningen ner till Ålabodarna.

Arbetet planeras att utföras under hösten 2019 och slutasfaltering sker våren 2020.

Detta gör vi

Med hjälp av styrd borrning samt spräckning av de gamla ledningarna kommer dessa att bytas ut.
NSVA kommer att utföra schaktning och NCC rörtryckning.

Så påverkas du

Framkomligheten på berörda gator kommer under VA-arbetet att vara begränsad. Berörda gator kommer att vara avstängda för genomfartstrafik. Parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas. Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm etc. Vi ber om er förståelse för detta. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.