Vallåkra: Hassel-, Björk- och Drejarestigen. Byte av VA-ledningar

Idag finns en kombinerad ledning som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar risken både för källaröversvämningar och för belastning på våra reningsverk. 

Det här gör vi
Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas.

Så påverkas du
Framkomligheten på berörda gator kommer under VA-arbetet att vara begränsad. Under den tid det finns VA-schakt utanför er fastighet kommer det inte att vara möjligt att nå parkeringsplatser/infarter till fastigheten med bil. Gående har alltid möjlighet att passera. Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm, etcetera.

I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Q7XUFrw8BaMITL43VwB1e5ZyNYk6dGlE&ehbc=2E312F” width=”640″ height=”480″>