Helsingborg: Tågaborg – VA-separering

NSVA utför VA-separering samt byter av vattenledningar på Tågaborg samt i del av Drottninggatan. Berörda gator är Bengt Lidners gata, Ehrensvärdsgatan, Karl X Gustavs gata, Lenngrensgatan, Nicandersgatan, Olof Dahlins gata, Stagneliusgatan samt del av Drottninggatan. I Karl X Gustavs gata kommer endast vattenledningen att bytas ut. 

Öresundskraft AB kommer att utföra el- och fjärrvärmearbeten i samband med projektet.

Detta gör vi

Idag finns det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (regn- och smältvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). VA-separering innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en för dagvatten och en för spillvatten. Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar samt belastningen på våra reningsverk.

Vattenledningarna är gamla och behöver bytas ut.

Så påverkas du

VA-arbetet kommer att utföras på en gata i taget och beräknad byggtid per gata är cirka tre månader.

Etappindelning:

Etapp 1 – 2019: Ehrensvärdsgatan och Karl X Gustavs gata

Etapp 2-4 – 2020: Olof Dahlins gata, Bengt Lidners gata och Lenngrensgatan

Etapp 5-6 – 2021: Stagneliusgatan och Nicandersgatan

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller från maskiner att förekomma. Framkomligheten, tillgängligheten till fastigheter samt parkeringsmöjligheterna under VA-arbetet kommer att påverkas. Vi ber om er förståelse för detta. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Även akuta vattenavstängningar kan komma att behöva göras.

Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår, kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.