Helsingborg: Sofieberg – VA-separering

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-separering i Eksjögatan, Söderhamnsgatan samt Tranåsgatan.

Detta gör vi

I ovan nämnda gator finns det idag kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (regn- och smältvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar samt belastningen på våra reningsverk. Arbetet innebär att nya ledningar för dag- och spillvatten förläggs i gatorna.

I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår, NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber om överseende med de olägenheter som projektet medför.